งานมุงแผ่นหลังคาลอนคู่อย่างหนาตราช้าง – ศูนย์รวมช่าง