งานรื้อหลังคาเดิมเสริมโครงเหล็กปรับสโลบหลังคาใหม่และมุงแผ่น หลังคาใหม่เนื่องจากของเดิมสโลบน้อยเกินไป – ศูนย์รวมช่าง