ศูนย์รวมช่าง สนับสนุนห้องพยาบาลให้น้อง – ศูนย์รวมช่าง