๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ – ศูนย์รวมช่าง