รื้อเปลี่ยนหลังคาใหม่เนื่องจากกระเบื้องหลังคาเดิมเสื่อมสภาพมาก – ศูนย์รวมช่าง