ซ่อมแซมหลังคารั่วซึมบริเวณรอยต่อระหว่างอาคารส่วนต่อเติม – ศูนย์รวมช่าง